ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/9d266a2e-8c9e-4c63-8ebd-6f16d0c0246b

Предмет на процедурата: Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар“ по проект „Разкриване на нови работни места и професионална реализация в Конвърджънт Медиа ЕООД” договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-0601-C01

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прогнозна стойност: 6400 /шест хиляди и четиристотин/лева без ДДС

Описание на доставката:

Да се доставят и монтират в офисът на „Конвърджънт Медиа” ЕООД в гр. Карлово:• Работно бюро: 10 /десет/ броя Материал – Масив, ПДЧ, меламин или МДФ покрит с дървен фурнир. Минимални Размери: 140/50/70см. • Работни библиотеки – 10 /десет/ броя Материал – Масив, ПДЧ, или МДФ покрит с дървен фурнир – Минимално натоварване на рафта 20 кг. • Работен стол – 10 /десет/ броя Въртящ се механизъм; Ергономична седалка и облегалка; Стоманена основа; Плавно регулиране на височината; Стабилизатор на височината, Облегалки за ръцете, Минимално натоварване – 110 кг.

Ценовите предложения се изготвят на български език и в български лева.

Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 13.10.2016г.

Кандидатите за изпълнение на услугата могат да изпратят ценовите си предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 или на s.jivkova@convergent-media.eu

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/9d266a2e-8c9e-4c63-8ebd-6f16d0c0246b

Възложител: „Конвърджънт Медиа” ЕООД, бенефициент по ДБФП BG05M9OP001-1.003-0601-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., за изпълнение на проект: „Разкриване на нови работни места и професионална реализация в Конвърджънт Медиа ЕООД”

Лице за контакт: Светлана Живкова

Е-mail: s.jivkova@convergent-media.eu

Предмет на процедурата: Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар“ по проект „Разкриване на нови работни места и професионална реализация в Конвърджънт Медиа ЕООД” договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-1.003-0601-C01

Тип на процедурата: Избор без провеждане на процедура (по указание на УО) чрез публикуване на съобщение за набиране на ценови предложения, съгласно чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прогнозна стойност: 28 600 /двадесет и осем хиляди и шестстотин /лева без ДДС

Описание на доставката: Да се доставят и монтират в офисът на „Конвърджънт Медиа” ЕООД в гр. Карлово:

-Преносим компютър със следните минимални характеристики: Intel Core i7-5500U , 8GB 1600MHz DDR3L, 1TB 5400rpm, DVD RW, 15.6″ FHD/2GB, 720p HD Cam, WLAN ac/a/b/g/n, BT, 4 cell, Количество: 10 бр. – Монитор – 23-Inch IPS . Количество: 10 бр.

Компютърна клавиатура – USB. Количество: 10 бр.

– Компютърна оптична мишка – Optical Mouse. Количество: 10 бр. – Телевизор – 43″ 3D FULL HD, LED, XR 800Hz, Wi-Fi, HDMI . Количество: 5 бр.

Телевизор – 49″ 4K Ultra HD LED, Wi-Fi, HDMI, USB. Количество: 1 бр.

24 портов Суич – 22 порта със скорост 10/100/1000 Mbps, 2 uplink порта 10/100/1000 Mbps, Количество :1 бр

. МФУ Количество : 1 бр. – Стерео слушалки. Количество: 10 бр.

Изисквания към доставката и поддръжката: За активите, обект на процедурата трябва да бъде осигурен гаранционен срок не по-малък от 12 месеца (включително) от дата на подписване на приемо-предавателен протокол. Предложения гаранционен сервиз с по-голям срок от минимално изискуемия подлежи на точкуване по приложената „Методика за оценка“, и изготвен в цял/цели „месец/и“. За всички активи, по процедурата трябва да бъде предложено „Време за реакция при повреда с посещение на техник”, което подлежи на точкуване по приложената „Методика за оценка“. Предложението следва да бъде направено в цел/и „час/ове“, като се приема, че минималният срок за „Време за реакция при повреда с посещение на техник“ е 1 час (включително).За всички активи, по процедурата трябва да бъде предложено и осигурено предоставяне на заместващо оборудване с еквивалентни технически характеристики като доставеното, в случай на повреда, докато трае ремонта или замяната, за срока на гаранцията.

Срок за изпълнение на предмета на процедурата: 14 календарни дни

Крайна дата за подаване на ценовите предложения: 14.10.2016г.

Изисквания към офертите: Офертата следва да е изготвена по образеца от документацията и съгласно приложените „изисквания към офертите“. Офертата следва да има срок на валидност 1 месец.

Методика на оценка: С оглед спецификата на дейността по експлоатация на закупуваното оборудване подадените по процедурата ценови предложения ще бъдат класирани по критерий “Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането ще се извърши на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” описана в “Методиката за оценка на офертите” приложена към Съобщението за набиране на ценови предложения.

Кандидатите за изпълнение на услугата могат да изпратят ценовите си предложения чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 или на s.jivkova@convergent-media.eu

Top