EU Projects

От Август 2016 г., „Конвържънт Медиа “ ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

ДБФП е на обща стойност 128 881,96 лв. и е финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015”

Управляващ орган по процедурата е МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА.

Проектът е с продължителност 14 месеца и се изпълнява на територията на община Карлово.

– Проектът цели:

  • Осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа и намаляване на броя на незаетите лица в професионалната област и географски регион;
  • Увеличаване на работните места в компанията и осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица на възраст между 30 и 54 г. , както и на безработни младежи на възраст до 29 г. със завършено средно или висше образование.
  • За изпълнение на тези цели е предвидено : Закупуване на оборудване и обзавеждане за ново-разкритите работни места;
  • Визуализация и публичност ;
  • След приключване на субсидирания период ще бъде осигурена  постоянна трудова заетост на поне 50% от включените в проекта лица за минимален период от 12 месеца.

 

Top